ASTERIA

ASTERIA races through the KOI- 3284.0 planetary system.